Obchodní podmínky


1. Společnost

I-Services s.r.o., Budějovická 103, 397 01 Písek, IČ : 28096282, DIČ:28096282
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky společnosti I-Services s.r.o. - provozovatele elektronického e-shopu specifikují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou v souladu se zákony České republiky. V případě kupujícího - spotřebitele se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele Č. 634/1992 Sb. Pokud se jedná o kupujícího - podnikatele, vztahy se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů

Kupní smlouva - Kupní smlouva je objednávka kupujícího, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně je dodavatel a na druhé kupující.

Dodavatel - Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, dodává kupujícímu výrobky či služby.

Kupující - Kupující je zákazníkem internetového obchodu. Kupující - spotřebitel nakupuje výrobky a služby pro vlastní použití, kupující - podnikatel pořizuje výrobky a služby za účelem jejich dalšího prodeje.

Internetový obchod - internetový obchod je elektronický obchod provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží a služby spotřebitelům.

Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu - Smlouva, pro jejíž uzavření byl použit prostředek komunikace na dálku - internet, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

3. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Objednávka se považuje za závaznou ze strany kupujícího jejím odesláním a ze strany dodavatele jejím potvrzením zaslaným zpět na e-mailovou adresu kupujícího. Dodavatelem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží bez předchozí e-mailové či telefonické objednávky se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží.

4. Akční zboží

U zboží označeného titulkem sleva, akce nebo výprodej je stav platný do termínu uvedeném na e-shopu. Cena po slevě bude vyčíslena v objednávce.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany dodavatele. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je dodání produktů, které jsou upravené dle přání zákazníka, není zákazník dle paragrafu 1837 písm d) Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu po potvrzení objednávky dodavatelem. Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu je dána osobní povahou nabízených produktů zhotovovaných dle objednávky zákazníka takzvaně Na zakázku, kdy vzhledem k osobní povaze produktů jsou tyto dále neprodejné a nevyužitelné osobou od zákazníka odlišnou. Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu bere zákazník na vědomí, přičemž prohlašuje, že odeslání objednávky činí po důkladném uvážení. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li dodavatel Smlouvu podstatným způsobem.

Storno objednávky ze strany dodavatele:
Dodavatel je oprávněn stornovat objednávku v případě špatné kvality podkladu, zákazník bude neprodleně informován.

6. Dodací podmínky

Dodávky předmětů plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším možném termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. V tomto případě o tom bude kupující informován a bude navržen další postup. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje dodavatel dopravcem Česká pošta. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Objednané zboží posíláme pouze v rámci České republiky. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu /Česká pošta, osobní odběr/.

7. Platební podmínky

Dodavatel je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem dodavatele do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně v kamenné prodejně dodavatele, nebo dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost)

8. Převzetí zboží a odpovědnost za vady

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození obalu výrobku, postupujte podle níže uvedené „Reklamace přepravních služeb". Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Reklamaci nelze uplatňovat v záležitostech vkusu a subjektivního vnímání. Dodavatel neodpovídá za vady produktu způsobené nevhodným zvolením parametrů zákazníkem.

9. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data slouží pouze pro vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníka dodavatel nepředává žádné další osobě s výjimkou osob, zajišťujících přepravu produktu zákazníkovi.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností I-Services s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními Občanského zákoníku, v případě právnické osoby Obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost I-Services s.r.o. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na stránkách e-shopu.

11. Provozovatel internetového obchodu

I-Services s.r.o., Budějovická 103, 397 01 Písek IČ : 28096282, DIČ:28096282
Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2016 do vydání obchodních podmínek nových.